Ban ĐBCL OISP Là đội ngũ chuyên trách về việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng mà đứng đầu tổ chức là Ban lãnh đạo – Đại diện lãnh đạo về chất lượng ra tầm nhìn để hướng toàn bộ hoạt động của Văn phòng đi theo một tiêu chuẩn cao ngang tầm Quốc tế. Thành phần Ban ĐBCl gồm có:

1. Đại diện lãnh đạo về chất lượng:

Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người nằm trong Ban lãnh đạo của tổ chức - Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải chỉ định một thành viên trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống chất lượng của Văn phòng. Đó là người mà trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đã định nghĩa: "Một thành viên ban lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn đảm bảo các quá trình cần thiết cả hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì".

2. Chuyên trách:

Là người được Ban lãnh đạo giao phó và chịu trách nhiệm về công tác thực hiện các hoạt động theo thiêu chuẩn chất lượng mà Văn phòng Đào tạo Quốc tế cần phấn đấu đạt được và duy trì tiêu chuẩn đó ở mức tốt nhất. Các công việc điển hình như:

3. Ủy viên

Là các thành viên tham gia các quá trình xây dựng hệ thống Chất lượng tại Bộ phận, phối hợp cùng chuyên trách triển khai các công tác mà Đại diện lãnh đạo giao phó.