ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ျခင္း

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚတြင္ျခင္း

ဟိုခ်ီမင္းစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္ဟု ေျပာင္းလဲေခၚဆိုျခင္း

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၆

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္၏ ၂၀၁၆

ဘတ္ခြာတကၠသုိလ္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ အျဖစ္အပ်က္ ၁၀ ခု

မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆

မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆

ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္မွ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ...

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ အေလ့အထမ်ား

ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ အေလ့အထမ်ား

သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေလ့အထမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဘက္က သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

တင္ဆက္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆

တင္ဆက္မႈ ၿပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၆

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တင္ဆက္မႈ (presentation) ၿပိဳင္ပြဲကို ယခုႏွစ္တြင္လည္း အဆက္မျပတ္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ

ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳ

ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ၿပီး ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳအခ်ိဳ႕ကို ရိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည့္ ဗီဒီယို

လစာမ်ားမ်ားရႏိုင္သည့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား

လစာမ်ားမ်ားရႏိုင္သည့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ား

လစာအမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားစာရင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္အီလက္ထေရာနစ္၊ စက္မႈ၊ ဓာတု၊ ေဆာက္လုပ္ေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ ထိပ္ဆံုးတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခု၏ ျခားနားခ်က္မ်ား

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခု၏ ျခားနားခ်က္မ်ား

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာဘာသာရပ္(Environmental Management & Technology)ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္(Environmental Engineering)တို႔၏ ျခားနားခ်က္မ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑

သင္ဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ခန္းႀကီးမ်ား၊ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား....

ဆက္သြယ္ရန္

oisp_diachi

လိပ္စာ

ဘတ္ခြာတကၠသိုလ္

268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, Dist. 10, HCMC, Vietnam

oisp_dienthoai

ဖုန္း

(+84-8) 38 654 183

Hotline: (+84) 16 9798 9798

oisp_mail

အီးေမလ္

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oisp_nghenghiep

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

Jobs at OISP

Recruitment process

Our website is protected by DMC Firewall!