Mục đích của dự án:

  1. Tạo ra sản phẩm giúp giải quyết vấn đề mất ngủ, giảm thiểu stress mà không cần dùng đến thuốc an thần
  2. Bảo vệ môi trường (Giảm thiểu từ các hoạt động sản xuất thuốc an thần)
  3. Nâng cao đời sống mọi người với cách đơn giản và tiết kiệm nhất

This project is aimed to:

  1. Create a new product which solves the problem of lack of sleep, help to reduce stress without using sleeping pills
  2. Protect the environment (reduce the environment pollution which cause by the production line of chemical sleeping pills)
  3. Enhance human life in an amazingly simple and low cost way.