Tổ Đảm bảo chất lượng - Văn phòng Đào tạo Quốc tế (viết tắt là ĐBCL OISP) là đội ngũ chuyên trách về việc thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng mà đứng đầu tổ chức là Ban lãnh đạo – Đại diện lãnh đạo về chất lượng ra tầm nhìn để hướng toàn bộ hoạt động của Văn phòng đi theo một tiêu chuẩn cao ngang tầm Quốc tế.

1. Đại diện lãnh đạo về chất lượng:

Đại diện lãnh đạo về chất lượng là người nằm trong Ban lãnh đạo của tổ chức - Lãnh đạo cao nhất của tổ chức chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống chất lượng của Văn phòng.

2. Chuyên trách:

3. Chuyên gia: GVC.TS. Nguyễn Hứa Phùng            

Là người được Ban lãnh đạo giao phó và chịu trách nhiệm về công tác thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng mà Văn phòng Đào tạo Quốc tế cần phấn đấu đạt được và duy trì tiêu chuẩn đó ở mức tốt nhất. Các công việc điển hình như: