ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, NĂM 2023

Nhằm rà soát Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, vào ngày 09 tháng 03 năm 2023 tại đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã diễn ra hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chương trình đánh giá nội bộ...
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2023

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế năm 2023 diễn ra vào ngày 22 tháng 02, với nội dung đánh giá bao gồm: Mục tiêu chất lượngQuản lý rủi roTrách nhiệm, quyền hạnKiểm soát thông tin được lập thành văn bảnQuy trình làm việc của bộ phậnKiểm soát sự...
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2022

Nhằm rà soát Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, vào ngày 05 tháng 04 năm 2022 tại đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã diễn ra hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chương trình đánh giá nội bộ...
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2022

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế năm 2022 diễn ra vào ngày 14 tháng 01, với nội dung đánh giá bao gồm: Mục tiêu chất lượngQuản lý rủi roTrách nhiệm, quyền hạnKiểm soát thông tin được lập thành văn bảnQuy trình làm việc của bộ phậnKiểm soát sự...
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TRƯỜNG – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2021

Nhằm rà soát Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Vào ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã diễn ra hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chương trình đánh giá nội bộ...