Tổng kết đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nội bộ chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao (2018 – 2019)

Tổng kết đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nội bộ chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao (2018 – 2019)

Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học – phiên bản 1.1 được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Tháng 12 năm 2018 đến...