Thông báo thu thập ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy, giữa kỳ Pre-University 2019

Thông báo thu thập ý kiến sinh viên về môn học, HKII/2018-2019

Với mục đích thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng môn học để từ đó đưa ra giải pháp đảm bảo và cải tiến chất lượng dạy và học trong nhà trường. Nay VPĐTQT căn cứ vào TKB học kỳ 182 của lộ trình học tập năm học 2018-2019, thông báo đến sinh viên các...