ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NĂM 2021

Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế năm 2021 diễn ra vào ngày 22 tháng 01, với nội dung đánh giá bao gồm: Mục tiêu chất lượng Quản lý rủi ro Trách nhiệm, quyền hạn Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản Quy trình làm việc của bộ phận Kiểm soát...