Ngày 26 tháng 5 năm 2020, Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) đón tiếp Đoàn BSI (British Standards Institution – Viện Tiêu chuẩn Anh) đến đánh giá giám sát lần 2 chứng nhận ISO 9001:2015.

Đoàn đã có buổi đánh giá với:

  • Đại diện lãnh đạo về chất lượng
  • Bộ phận Marketing
  • Bộ phận Học vụ
  • Cơ sở vật chất – Kỹ thuật
  • Hành chính – Nhân sự của VPĐTQT

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá:

Kết quả đánh giá:

Văn phòng Đào tạo Quốc tế đạt yêu cầu để duy trì giấy chứng nhận.   

Không có điểm KHÔNG PHÙ HỢP, chỉ có điểm CẦN CẢI TIẾN:

Khu vực/ Quá trình
Area/ Process
Cơ hội cải tiến
Opportunity for Improvement
Quá trình quản lý
(tất cả các bộ phận trao đổi/ tiếp xúc với khách hàng)
Sự thỏa mãn khách hàng (nội bộ và bên ngoài):
Nên bổ sung phần tổng hợp phân tích đánh giá sự thỏa mãn khách hàng/ khiếu nại, kể cả khách hàng nội bộ, cần phân tích nguyên nhân gốc rễ để có hành động khắc phục tránh lặp lại.
Quá trình hoạch định
(Ban lãnh đạo)
Biên bản xem xét của lãnh đạo:
Nên liệt kê đầu vào, đầu ra theo yêu cầu của tiêu chuẩn và xem xét cho đầy đủ, rõ ràng hơn.
Quá trình hỗ trợ
(Cơ sở vật chất)
Cơ sở hạ tầng:
Nên bổ sung kế hoạch bảo trì máy móc và thiết bị theo như yêu cầu của quy trình mua hàng bảo trì HC.QT-04, và nên theo dõi kết quả thực hiện cho đầy đủ hơn.
Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
(BP. Marketing)
Đánh giá nhà cung cấp mới:
Nên bổ sung đầu ra/ kết quả chọn lựa cho nhà cung cấp mới có điểm trung bình 10-15 điểm có mục đính hay sử dụng như thế nào.

Chương trình đánh giá kết thúc lúc 16g30 cùng ngày./.