Nhằm rà soát Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) của Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Vào ngày 10 tháng 03 năm 2021 tại đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã diễn ra hoạt động đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chương trình đánh giá nội bộ tại đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế diễn ra từ 10h00 – 11h45, Thứ tư ngày 10/03/2021, với các nội dung đánh giá bao gồm:

 1. Kiểm tra hồ sơ hệ thống tại Đơn vị:
  • Báo cáo đánh giá HTQLCL của các lần đánh giá trước;
  • Mục tiêu chất lượng;
  • Sơ đồ công việc, sơ đồ tổ chức;
  • Hệ thống quy trình vận hành tại đơn vị;
  • Nhận diện và kiểm soát rủi ro/cơ hội.
 2. Phỏng vấn cán bộ tại đơn vị: phỏng vấn các công tác hoạt động của tất cả mảng công việc.

Kết quả đánh giá như sau:

Về cơ bản, hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã được thiết lập và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tuy nhiên, phần nhận diện rủi ro/cơ hội cần tách riêng theo form mẫu trường.