Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2019 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Chương trình được tiến hành bởi đoàn đánh giá nội bộ, gồm các thành viên sau:

 1. Chị Nguyễn Thị Thanh Trang – Đánh giá viên trưởng
 2. Anh Trần Văn Trình – Đánh giá viên
 3. Chị Trần Duy Thảo – Đánh giá viên
 4. Chị Lê Thị Thảo – Đánh giá viên
 5. Chị Lê Linh Giang – Đánh giá viên
 6. Chị Hoàng Lê Vân Anh – Đánh giá viên

Nội dung đánh giá bao gồm:

 1. Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2019 và kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2018
 2. Trách nhiệm, quyền hạn
 3. Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản
 4. Quy trình làm việc của các Bộ phận
 5. Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
 6. Quản lý rủi ro

 

Thời gian

Bộ phận được đánh giá

8g30 – 10g00

BP HC-TH, BP Học vụ

10g00 – 11g00

BP Chuyển tiếp

13g00 – 14g30

BP MCI, BP Marketing

14g30 – 15g30

Các đánh giá viên tổng hợp kết quả làm việc

15g30 – 16g30

Họp bế mạc, báo cáo kết quả (Thành phần: Đại diện BGĐ và các Trưởng, Phó BP)

 

Về cơ bản, hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã được thiết lập và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Báo cáo đánh giá nội bộ Văn phòng chi tiết nội dung như sau:

 

Một số hình ảnh về đoàn đánh giá nội bộ Văn phòng:

IMG_5825.jpg

unnamed (1).jpg