Vào ngày 28 tháng 4 năm 2020, Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã tổ chức đánh giá nội bộ toàn văn phòng, với nội dung bao gồm:

  1. Mục tiêu chất lượng
  2. Quản lý rủi ro
  3. Trách nhiệm, quyền hạn
  4. Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản
  5. Quy trình làm việc của bộ phận
  6. Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Chương trình làm việc diễn ra như sau:

Thời gian Nội dung
8h00 – 8h15 Họp khai mạc
8h30 – 10h00 Đánh giá bộ phận Học vụ và Marketing
10h15 – 11h15 Đánh giá bộ phận MBA-MCI
13h15 – 14h15 Đánh giá bộ phận Chuyển tiếp và VJEP
14h30 – 15h30 Đánh giá bộ phận Hành chính – Tổng hợp
15h30 – 16h00 Phỏng vấn Ban Giám đốc
16h15 – 16h30 Họp bế mạc

Kết quả đánh giá như sau:

Không phù hợpCần cải tiến
Bộ phận Học vụ12 01
Bộ phận Marketing09 01
Bộ phận MBA-MCI05
Bộ phận VJEP 05
Bộ phận Chuyển tiếp02
Bộ phận Hành chính – Tổng hợp 1206
Ban Giám đốc 02

Về cơ bản, hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã được thiết lập và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015./.