Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế năm 2023 diễn ra vào ngày 22 tháng 02, với nội dung đánh giá bao gồm:

  1. Mục tiêu chất lượng
  2. Quản lý rủi ro
  3. Trách nhiệm, quyền hạn
  4. Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản
  5. Quy trình làm việc của bộ phận
  6. Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Trước ngày đánh giá chính thức, Tổ Đảm bảo chất lượng đã tổ chức buổi hướng dẫn cho các đánh giá viên bao gồm một số nội dung chính như: các định nghĩa, nguyên tắc đánh giá, phương pháp đánh giá, cách ghi chép và viết báo cáo đánh giá v.v…

Chương trình làm việc diễn ra như sau:

Thời gianBộ phận được đánh giá
8h30 – 9h30Chuyển tiếp
Marketing
Học vụ (team Đào tạo, Dịch vụ)
10h00 – 11h00MCI – IMP
Học vụ (team tiếng Anh)
14h30 – 15h30Hành chính – Tổng hợp
15h30 – 16h00Ban Giám đốc

Kết quả đánh giá như sau:

STTBộ phậnSự không phù hợp (N – %)Cơ hội cải tiến (N – %)
1Ban Giám đốc00
2Hành chính – Tổng hợp4 (23.5%)1 (20%)
3Học vụ6 (35.29%)3 (60%)
4MCI – IMP3 (17.65%)1 (20%)
5Marketing2 (11.76%)0
6Chuyển tiếp2 (11.76%)0
Tổng17 (100%)5 (100%)

Về cơ bản, hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã được thiết lập và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015./.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi đánh giá: