Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng năm 2018 đã được Ban Giám đốc phê duyệt vào ngày 17 tháng 4 năm 2018. Chương trình được tiến hành bởi chuyên gia đánh giá Trương Tuệ Mẫn – Chuyên gia tư vấn trưởng vào ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Để chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận ISO 9001 chuyển đổi phiên bản 2015 của BSI, chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá những nội dung sau:

  1. Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2018 và kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017
  2. Trách nhiệm, quyền hạn
  3. Kiểm soát thông tin được lập thành văn bản
  4. Quy trình làm việc của các Bộ phận
  5. Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
  6. Quản lý rủi ro

 

Thời gian và Bộ phận được đánh giá:

8g30 – 9g30: Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

9g30 – 10g30: Bộ phận Marketing

10g30 – 11g15: Bộ phận Chuyển tiếp

13g30 – 14g15: Bộ phận Marketing Quốc tế

14g15 – 15g00: Bộ phận EMBA-MCI

15g00 – 16g00: Bộ phận Học vụ

 

DGNBVP 2018.JPG

Ảnh: Chương trình đánh giá nội bộ Văn phòng diễn ra vào ngày 02 tháng 5 năm 2018

Về cơ bản, hệ thống quản lý chất lượng của Văn phòng Đào tạo Quốc tế đã được thiết lập và áp dụng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá vẫn đưa ra một số điểm lưu ý với các Bộ phận nhằm cải tiến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng:

– Điều chỉnh, trình phê duyệt kịp thời các tài liệu quy trình, quy định;

– Hoàn chỉnh đánh giá rủi ro;

– Bổ sung yêu cầu năng lực và mô tả công việc cho một số vị trí;

– Các Trưởng, Phó BP chú trọng việc phổ biến Chính sách chất lượng cho nhân viên mình.

Đánh giá tái cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 và chuyển đổi phiên bản 2015 dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2018./.

Tin, Ảnh: Thảo Uyên.