Về chúng tôi

 

Tổ Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) – Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) là đội ngũ chuyên trách về việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng. Đứng đầu tổ chức là Đại diện lãnh đạo về chất lượng, chịu trách nhiệm về các vấn đề hệ thống chất lượng và đề ra tầm nhìn để định hướng toàn bộ hoạt động của Văn phòng đi theo tiêu chuẩn chất lượng cao ngang tầm quốc tế.

 

TỔ ĐBCL VPĐTQT

Tổ ĐBCL được chính thức thành lập từ ngày 01/02/2012 với nhiệm vụ hoàn thành công tác nâng cao chất lượng toàn bộ hoạt động của toàn thể Văn phòng Đào tạo quốc tế: cả về công tác quản lý, môi trường làm việc, môi trường học tập, môi trường giảng dạy.

Với tinh thần quyết liệt mạnh mẽ, cho đến nay Tổ ĐBCL của VPĐTQT đã từng bước cải thiện dần các hoạt động, chất lượng được cải thiện rõ rệt theo báo cáo công tác hàng năm.

vai trò

Tổ Đảm bảo chất lượng được Ban lãnh đạo giao phó và chịu trách nhiệm điều phối và giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng mà VPĐTQT cần phấn đấu đạt được và duy trì các quy định, tiêu chuẩn ở mức tốt nhất. Các công việc điển hình như:

Điều phối và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Z

Điều phối và kiểm soát hệ thống khảo sát chất lượng các bên liên quan.

Điều phối và kiểm soát việc áp dụng theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo.

CONTACT

Quality Assurance Team – Office for International Study Program (OISP) – University of Technology

Address:

 OISP Kiosk, 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Phone number: 

(028) 3865.4183 – Ext: 6298 | (028) 7300.4183

Email: 

dbclqt@oisp.edu.vn

MAP