Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học – phiên bản 1.1 được ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-ĐHBK-TCHC ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tháng 12 năm 2018 đến tháng 07 năm 2019, Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá nội bộ 10 chương trình với thời gian như sau:

thoi gian danh gia 2018 19vie

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn đánh giá:

IMG-5997.jpg

IMG-5707.JPG

IMG-5752.JPG

IMG-6368.jpg

BeautyPlus_20190315185510966_save.jpg

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ban ĐBCL và VPĐTQT tổ chức họp báo cáo tổng kết đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nội bộ cho CTCLC và CTTT. Buổi họp có sự tham dự của Ban Giám hiệu (BGH), Ban Chủ nhiệm khoa và Chủ nhiệm ngành của các CTCLC và CTTT, Phòng Đào tạo (PĐT) v.v…

Chương trình họp diễn ra như sau:

 • Thầy Nguyễn Hứa Phùng trình bày tổng kết đánh giá nội bộ, các vấn đề gặp phải và đề xuất giải pháp;
 • Thầy Võ Đại Nhật trình bày các vấn đề liên quan đến kiểm định và đề xuất giải pháp;
 • BGH, Ban Chủ nhiệm khoa và Chủ nhiệm ngành, Ban ĐBCL, VPĐTQT và PĐT thảo luận các vấn đề.

Kết quả xây dựng đội ngũ đảm bảo chất lượng trong năm 2018 – 2019:

Doi ngu DBCL

Một số đề xuất cải tiến cho các đơn vị liên quan trong năm 2019 – 2020:

Phòng Đào tạo:

 • Tham mưu để BGH ban hành qui trình xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT);
 • Hoàn tất và triển khai phần mềm quản lý đề cương môn học tiến tới công khai đề cương môn học;
 • Công bố mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra (CĐR) của các CTCLC  và CTTT.

Khoa:

 • Rà soát CTĐT 2019 theo đúng qui trình, đảm bảo CĐR CTCLC cao hơn CĐR CTCQ đại trà theo yêu cầu thông tư 23;
 • Xây dựng qui trình đánh giá CĐR cấp chương trình;
 • Thực hiện đánh giá CĐR cấp chương trình và cải tiến trên kết quả đánh giá;
 • Thực hiện đúng qui định 262/ĐHBK-ĐTQT và thông 23/2014/TT-BGDĐT;
 • Phối hợp với VPĐTQT chuẩn bị tài liệu (sách) cho người học;
 • Tăng cường quản lý các phòng thí nghiệm, chú ý đến vấn đề an toàn trong PTN.

Dựa trên đề xuất của Tổ ĐBCL VPĐTQT, BGH cho phép tạm hoãn việc tái đánh giá sang năm học 2020-2021 (thay vì 2019-2020) để các đơn vị:

 • Xây dựng CTĐT mới trong năm học 2019-2020;
 • Thực hiện các yêu cầu của thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, cụ thể hoá trên qui định 262/ĐHBK-ĐTQT của Trường.

Trong thời gian này, Tổ ĐBCL VPĐTQT sẽ rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn chất lượng nội bộ và tổ chức tập huấn./.