Sổ tay Đoàn – Hội là tài liệu do Ban Chấp hành Đoàn Khối Văn phòng Đào tạo Quốc tế biên soạn nhằm giúp cho cán bộ Đoàn – Hội, câu lạc bộ/ đội/ nhóm nắm được nguyên tắc tổ chức và các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình tổ chức các hoạt động và công tác Đoàn – Hội.

Tại đâytTaTại đây

STT Nội dung Chi tiết
I. Quy định công tác tổ chức
1 Quy định lề lối làm việc trong hệ thống Đoàn – Hội trường
2 Quy định về công tác thông tin, báo cáo trong Đoàn – Hội trường
3 Quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn
4 Quy trình thành lập CLB, đội, nhóm Tại đây
5 Quy định về chế độ ký duyệt văn bản của Đoàn trường
6 Quy định về quản lý và lưu trữ văn bản thuộc hệ thống Đoàn trường
7 Hướng dẫn gửi báo cáo và đăng ký lịch tuần
II. Hướng dẫn tổ chức hoạt động cho sinh viên
1 Quy trình tổ chức hoạt động Tại đây
2 Kế hoạch tổ chức sự kiện Tại đây
3 Công văn đưa thiết bị ra vào Tại đây
4 Danh mục thiết bị ra vào Tại đây
5 Mở cửa hội trường A5, B4, A4 Tại đây
6 Mở cửa giảng đường Hòa Bình Tại đây
7 Công văn đăng ký sự kiện Tại đây
8 Biểu mẫu mượn vật dụng văn phòng Tại đây
9 Biểu mẫu mượn phòng Tại đây
10 Công văn gửi Phòng Tổ chức Hành chính và Tổ Bảo vệ Tại đây
11 Công văn xin hỗ trợ y tế Tại đây
III. Văn bản Đoàn – Hội
1 Biên bản họp
2 Quy định về tên giao dịch quốc tế của Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Trường ĐH Bách khoa Tại đây
IV. Kinh phí và tài trợ
1 Hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí
2 Bảng kê hóa đơn thực chi Tại đây
3 Thanh toán thù lao Tại đây
4 Đề nghị tạm ứng Tại đây
5 Danh sách nhận quà tặng/ ấn phẩm Tại đây
6 Biên bản điều chỉnh hóa đơn Tại đây
7 Biên bản thỏa thuận tài trợ Tại đây
8 Biên bản xác nhận tài trợ
Tại đây
9 Bảng kê chi phí tài trợ Tại đây
V. Hướng dẫn Đại hội, hội nghị cơ sở
1 Hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn các cấp
2 Hướng dẫn Đại hội cấp Đoàn Khối Tại đây
3 Hướng dẫn Đại hội cấp Chi đoàn Tại đây
4 Hồ sơ kiện toàn BCH Đoàn Khối Tại đây
5 Hướng dẫn tổ chức Đại hội, hội nghị các cấp Tại đây
VI. Hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong SV
1 Quy trình thực hiện công tác phát triển Đảng
2 Hướng dẫn thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên
3 Biểu mẫu danh sách xét đoàn viên ưu tú
4 Biểu mẫu xét đề nghị chuyển cảm tình Đảng
5 Biểu mẫu tổng hợp ý kiến đề nghị chuyển cảm tình Đảng
6 Biểu mẫu danh sách giới thiệu học lớp nhận thức Đảng
7 Biểu mẫu thống kê tình hình đoàn viên ưu tú
VII. Công tác chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên
1 Hướng dẫn thành lập chi đoàn theo đào tạo tín chỉ
2 Hướng dẫn thành lập chi hội theo đào tạo tín chỉ
3 Hướng dẫn thực hiện rèn luyện Đoàn viên
4 Hướng dẫn thực hiện kiểm tra RLĐV phần đoàn viên nhận thức
5 Hướng dẫn quy trình phát triển đoàn viên mới
6 Công tác phát triển hội viên
7 Các mẫu biểu phát triển đoàn viên
VIII.  Hướng dẫn công tác khen thưởng, chứng nhận của Đoàn – Hội 
1 Hướng dẫn về công tác khen thưởng trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào SV trường
2  Mẫu các giấy chứng nhận trong hoạt động Đoàn – Hội tại trường
3 Hướng dẫn đánh giá cán bộ hàng năm
4 Bình chọn, tuyên dương cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu của năm
 IX. Hướng dẫn công tác tổng kết năm học
1 Hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác Đoàn hàng năm tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường
2 Các mẫu biểu sơ kết, tổng kết hàng năm