Với mô hình xử lý rác hữu cơ bằng trùn quế, Hoàng Anh và Kim Khánh sẽ công bố nghiên cứu ở ICERES.

Xem tiếp