Quỹ Ida. C & Morris Falk là một tổ chức gia đình tư nhân, có trụ sở tại Hoa Kỳ với mục đích hỗ trợ đổi mới sáng tạo, lãnh đạo và tinh thần kinh doanh. 

Chúng tôi mong muốn tạo ra một thế giới không còn rác thải và ô nhiễm bằng cách tài trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy các ý tưởng tuần hoàn nhầm đặt được sự thay đổi hệ thống. 

Công việc của chúng tôi tập trung vào việc giáo dục, thử nghiệm và đưa ra các giải pháp thượng nguồn để giảm thiểu chất thải và ô nhiễm một cách tổng thể. Chúng tôi làm việc trực tiếp với các nhà nghiên cứu, nhà đổi mới và doanh nhân để mang đến các giải pháp mới cho Việt Nam.

Hãy liên lạc chúng tôi tại 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩@𝙞𝙘𝙢𝙛𝙖𝙡𝙠𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣.𝙤𝙧𝙜