Đóng góp hiện kim, hiện vật từ cộng đồng sẽ góp phần tiếp sức cho lực lượng y bác sĩ, quân đội, tình nguyện viên đang trực tiếp...

Xem tiếp