Sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhóm SV Điện – Điện tử, nhằm giúp quan trắc môi trường nước tự động. Sản phẩm nghiên cứu khoa...

Xem tiếp