Biểu mẫu công tác Đoàn Hội

Biểu mẫu công tác Đoàn

01

Hồ sơ Đoàn vụ

i
02

Hồ sơ đại hội Đoàn

i
03

Hồ sơ kiện toàn ban chấp hành Đoàn

i
03

Hồ sơ kiện toàn ban chấp hành Đoàn

i
04

Hồ sơ báo cáo công tác Đoàn

i
05

Biểu mẫu công trình thanh niên

i
06

Biểu mẫu xét Đoàn viên ưu tú

i
07

Biểu mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động Đoàn

i
08

Biểu mẫu cập nhật ngày công tác xã hội

i
09

Quy định thể thức trình bày văn bản

i

Biểu mẫu công tác Liên Chi hội sinh viên

01

Hồ sơ đại hội Liên Chi hội - Chi hội

i
02

Hồ sơ kiện toàn Ban chấp hành Liên Chi hội sinh viên

i
03

Hồ sơ báo cáo so kết công tác Liên Chi hội

i
03

Hồ sơ cập nhật ngày Công tác xã hội

i
04

Biểu mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động Liên Chi hội

i
05

Quy định thể thức trình bày văn bản

i

Biểu mẫu công tác phát triển Đảng viên

01

Biểu mẫu giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

i
02

Biểu mẫu xét chuyển Đảng chính thức

i