Select Page

Bách Khoa tham gia kiểm định cấp trường theo HCERES

Bách Khoa là một trong bốn trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục châu Âu HCERES.

Bách Khoa là một trong bốn trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được kiểm định bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục châu Âu HCERES.

Từ 1 – 3/3/2017, Hội đồng Cấp cao về Đánh giá nghiên cứu & giáo dục đại học Pháp (gọi tắt là HCERES) đến Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM để đánh giá và kiểm định chất lượng cấp trường.

Để chuẩn bị cho công tác này, trước đó, vào ngày 17/10/2016, Đoàn công tác của tổ chức HCERES đã đến Đại học Bách Khoa khảo sát sơ bộ và kết luận trường đủ điều kiện để tiến hành công tác kiểm định, đồng thời hướng dẫn trường thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn và quy trình kiểm định của HCERES.

Đoàn công tác của tổ chức HCERES khảo sát sơ bộ tại Đại học Bách Khoa vào tháng 10/2016.

Sau thời gian chuẩn bị, Đại học Bách Khoa đã hoàn thành và gửi bản báo cáo tự đánh giá theo đúng kế hoạch HCERES yêu cầu vào ngày 20/1/2017. Sau khi nhận và xem xét báo cáo tự đánh giá của các trường, HCERES đã thành lập đoàn chuyên gia gồm 7 thành viên là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đào tạo và quản lý giáo dục đại học, để thực hiện các hoạt động đánh giá tại trường.

Cùng tham gia trong đợt kiểm định này có Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Xây dựng.

Tính đến nay, Đại học Bách Khoa đã tham gia kiểm định cấp chương trình và có 22 chương trình đào tạo được công nhận đạt chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như AUN-QA (Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á), ABET (Hội đồng Kiểm định kỹ thuật & công nghệ của Mỹ), CTI (EUR-ACE) (Chuẩn Kiểm định châu Âu cho các chương trình đào tạo kỹ thuật)…

Tiếp nối những thành tựu trong kiểm định chất lượng giáo dục, từ năm 2014 đến nay, Đại học Bách Khoa tiếp tục tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng cấp trường theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, HCERES (tháng 3/2017), AUN-QA (đánh giá vào tháng 9/2017).

HCERES Bach Khoa 02

Các thành tựu kiểm định của trường Đại học Bách Khoa.

Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Bách Khoa trong giai đoạn 2016 – 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của xã hội và hội nhập quốc tế, hướng tới tầm nhìn trở thành trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế.

HCERES là tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập có nhiệm vụ đánh giá các cơ sở đào tạo đại học, các tổ chức nghiên cứu và các chương trình đào tạo. HCERES là thành viên chính thức của Hiệp hội Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học châu Âu (ENQA) và Hệ thống Giáo dục đại học châu Âu (EHEA).

Ngoài các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Pháp, HCERES còn tham gia đánh giá các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của các quốc gia thuộc EHEA. Trung bình hàng năm HCERES đánh giá và kiểm định 50 cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; 630 đơn vị nghiên cứu; 600 chương trình đào tạo đại học; 300 chương trình đào tạo thạc sĩ và 70 chương trình đào tạo tiến sĩ.

HCERES cũng đã thực hiện đánh giá và kiểm định quốc tế đối với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức giáo dục của Pháp ở nước ngoài, các đơn vị nghiên cứu hỗn hợp quốc tế.

Bộ tiêu chuẩn của HCERES dùng cho đánh giá các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu ở nước ngoài gồm 6 lĩnh vực (trong đó có 17 tiêu chuẩn, 29 tiêu chí):

  1. Chiến lược và quản trị (sứ mạng, chiến lược phát triển, tổ chức thực hiện chiến lược, truyền thông)

  2. Đào tạo và nghiên cứu khoa học (chính sách đào tạo, nghiên cứu, các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học)

  3. Quá trình đào tạo và định hướng hội nhập nghề nghiệp (môi trường học tập và quản lý đào tạo)

  4. Quan hệ đối ngoại

  5. Quản lý và điều hành (hệ thống tài chính, tài sản, nhân lực, hệ thống thông tin)

  6. Chất lượng và đạo đức (chính sách đảm bảo chất lượng, đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu)

 

THI CA tổng hợp từ Ban Đảm bảo Chất lượng

Bài trước

Bài tiếp