Select Page

Họp Ban cán sự các lớp triển khai công tác SV năm học 2013-2014

Phòng CTCT-SV tổ chức buổi họp Ban cán sự các lớp nhằm tổng kết hoạt động về công tác sinh viên trong năm học 2012-2013 và triển khai các hoạt động năm học 2013-2014.

Họp Ban cán sự các lớp triển khai công tác SV năm học 2013-2014

Phòng CTCT-SV tổ chức buổi họp Ban cán sự các lớp nhằm tổng kết hoạt động về công tác sinh viên trong năm học 2012-2013 và triển khai các hoạt động năm học 2013-2014.

Thành phần: Phòng CTCT-SV và Ban cán sự các lớp

Thời gian: 7h30 ngày 25 tháng 5 năm 2013

Địa điểm: Hội trường A5

Nội dung chính của buổi họp sinh viên tham khảo bên dưới

Capture

Ban cán sự các lớp theo dõi thông tin và tham gia đầy đủ

Vy Wai

Bài trước

Bài tiếp