Select Page

Chi phí học tập và sinh hoạt tại Úc

Australia Day thumb Sinh viên có thể ước tính sinh hoạt phí của mình theo thông tin tham khảo bên dưới.

 

 

 melbourne

SINH HOẠT PHÍ THAM KHẢO THỰC TẾ SINH VIÊN OISP

Nội dung

 

Sinh hoạt phí ước tính (AUD)

Bảo hiểm y tế/năm

 

$620

Tiền thuê nhà và các tiện ích khác

($300 – $500/tháng)

 

 

$300 x 12 tháng = $3,600

hoặc

$500 x 12 tháng = $6,000

Ăn uống, đi lại ($300 – $400/tháng)

 

$400 x 12 tháng = $5,000

Chi phí khác nếu có

 

 

Tổng sinh hoạt phí ước tính/năm

 

$8,600 – $11,600

Lưu ý: Sinh hoạt phí ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên tham khảo thực tế của sinh viên OISP tại Úc, chi phí có thể thay đổi tùy theo kế hoạch chi tiêu của từng sinh viên.

 

SINH HOẠT PHÍ DO CHÍNH PHỦ ÚC QUY ĐỊNH

Nội dung

 

Sinh hoạt phí ước tính (AUD)

Bảo hiểm y tế/năm

 

$620

Chi phí ăn ở đi lại/năm

 

$18,610

Chi phí khác nếu có

 

Tổng chi phí ước tính/năm

$19,230

 

THU NHẬP TẠI ÚC (THAM KHẢO THỰC TẾ SINH VIÊN OISP)

Nội dung

Thu nhập ước tính (AUD)

Làm bán thời gian trong học kỳ

(30 tuần, 20 giờ/tuần, $10 – $16/giờ)

30 tuần x 20 giờ x $10 = $6,000

Làm bán thời gian trong hè

(18 tuần hè, 38 giờ/tuần, $10 – $16/giờ)

18 tuần x 38 giờ x $10 = $6,840

Gia đình phụ cấp (theo năm)

$10,000 – $12,000

Thu nhập khác nếu có

 

Tổng thu nhập ước tính/năm

$22,840 – $24,840

Lưu ý: Thu nhập trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, được tính toán dựa trên thời gian tối đa chính phủ Úc cho phép du học sinh làm việc, và con số có thể thay đổi tùy theo tổng thời gian đi làm của sinh viên.

Bài trước

Bài tiếp