Select Page

THỜI KHÓA BIỂU LỚP QUỐC TẾ 2009

Thời khóa biểu các nhóm của các lớp quốc tế 2009

CLASS SCHEDULE

 

First class: 21 Sep 09

 

GROUP 1

ROOM

IELTS 1

406, A4

SK1

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8h00-11h15

IELTS 1

IELTS 1

IELTS 1

IELTS 1

IELTS 1

TUTOR

13h30-15h00

SK1

 

SK1

 

SK1

 

 

GROUP 2

ROOM

IELTS 2

406, A4

SK2

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8H00-9H30

SK2

 

SK2

 

SK2

TUTOR

13H30-16H45

IELTS 2

IELTS 2

IELTS 2

IELTS 2

IELTS 2

 

 

GROUP 3

ROOM

PRE-IELTS 1

407, A4

SK3

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8h00-11h15

PRE-IELTS 1

PRE-IELTS 1

PRE-IELTS 1

PRE-IELTS 1

PRE-IELTS 1

TUTOR

13h30-15h00

SK3

 

SK3

 

SK3

 

 

GROUP 4

ROOM

PRE-IELTS 2

407, A4

SK4

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8H00-9H30

SK4

 

SK4

 

SK4

TUTOR

13H30-16H45

PRE-IELTS 2

PRE-IELTS 2

PRE-IELTS 2

PRE-IELTS 2

PRE-IELTS 2

 

 

GROUP 5

ROOM

FOUNDATION1

408, A4

SK5

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8h00-11h15

FOUNDATION1

FOUND

ATION1

FOUND

ATION1

FOUND

ATION1

FOUND

ATION1

TUTOR

13h30-15h00

SK5

 

SK5

 

SK5

 

 

GROUP 6

ROOM

FOUNDATION2

408, A4

SK6

409, A4

 

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

8H00-9H30

SK6

 

SK6

 

SK6

TUTOR

13H30-16H45

FOUNDATION2

FOUND

ATION2

FOUND

ATION2

FOUND

ATION2

FOUND

ATION2

 

 

Bài trước

Bài tiếp