Select Page

Thông báo cảnh cáo học vụ năm học 2009-2010

Văn phòng đào tạo Quốc tế thông báo danh sách sinh viên bị xử lý cảnh cáo học vụ (lần 1) năm học 2009-2010. Những sinh viên nhận quyết định cảnh cáo  sẽ phải thực hiện nghiêm túc các công việc sau:
1.    Làm bản kiểm điểm và xây dựng kế hoạch học tập gửi về Văn phòng trước 15/12.
2.    Thông báo cho gia đình về tình hình học tập.
3.    Nếu tiếp tục nghỉ học nhà trường sẽ xem xét buộc thôi học.


 

 

Bài trước

Bài tiếp