Select Page

Thông báo lịch thi cuối HK 1-lớp LK K09 năm học 2010-2011 (đã chỉnh sửa)

Thông báo lịc thi cuối HK 1-lớp LK K09 (năm học 2010-2011)

Đã chỉnh sửa 1 số môn:

  1. Kiến trúc máy tính
  2. Đạo đức kinh doanh
  3. Nguyên lý tài chính
  4. Thống kê trong kinh doanh

{edocs}lichthi/2010/thong_bao_lich_thi_cuoi_hk_1-lop_lk_k09_nam_hoc_2010-2011.pdf,680,700{/edocs}

Bài trước

Bài tiếp