Select Page

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP HỌC NĂM 2009

Văn phòng đào tạo quốc tế (OISP) thông  báo đến học viên thời khóa biểu chính thức của các lớp học.  

Văn phòng đào tạo quốc tế (OISP) thông  báo đến học viên thời khóa biểu chính thức các lớp học năm 2009. Học viên xem thời khóa biểu và danh sách lớp trong file bên dưới.  

    Tải file để xem  thời khóa biểu .

Bài trước

Bài tiếp