Select Page

Thông báo lịch tiếp sinh viên sau giữa học kỳ

Thông báo lịch tiếp sinh viên của Trưởng văn phòng đào tạo quốc tế về việc chấn chỉnh học tập đến giữa kỳ của sinh viên như sau:

Thông báo lịch tiếp sinh viên của Trưởng văn phòng đào tạo quốc tế về việc chấn chỉnh học tập đến giữa kỳ của sinh viên như sau:

 

 

 

Bài trước

Bài tiếp