Select Page

Thông Báo Tuyển Dụng

Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế thông báo tuyển dụng các vị trí sau:
1. Thư Ký Hành Chính

Văn Phòng Đào Tạo Quốc Tế thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. Thư Ký Hành Chính       → xem tại đây

2. Nhân viên marketing     → xem tại đây

 

Bài trước

Bài tiếp