Select Page

Con tôi không đủ trình độ Anh văn (không có bằng cấp) vậy có theo học CT đào tạo liên kết có được không?

Học viên không đủ trình độ  anh văn phải theo học lớp Pre – University bao gồm việc học Anh Văn & kỹ năng phầm mềm thời gian 14 tuần.

Bài trước

Bài tiếp