Ngôn ngữ giảng dạy và học tập trong các chương trình quốc tế là gì?

   a.    Ngôn ngữ giảng dạy trong các chương trình quốc tế và tiên tiến là Tiếng Anh
   b.    Riêng chương trình Nagaoka: sinh viên học chuyên môn với chương trình chính qui bằng tiếng Việt. Các buổi tối học tăng cường tiếng Nhật. Khi qua Nhật, học bằng tiếng Nhật.
 

Bài trước

Bài tiếp