Select Page

Sinh viên các chương trình quốc tế của ĐHBK có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không?

Được, sinh viên các chương trình quốc tế và tiên tiến được hoãn nghĩa vụ quân sự.
 

Bài trước

Bài tiếp