Đề thi đầu vào của Trường có khó như Đại học hay không?

Đề thi cơ bản, Trường chủ yếu kiểm tra trình độ để bảo đảm quá trình học tập.

Bài trước

Bài tiếp