Select Page

Nếu học hết 14 tuần mà vẫn không đủ trình độ theo học?

Trong quá trình học 14 tuần Sinh viên đã được phân loại nên cần bổ sung kiến thức nào yếu vì thế sẽ không có trường hợp yếu nhưng Vp cũng sẽ bổ sung & phụ đạo thêm trong suốt quá trình học (2 năm).

Bài trước

Bài tiếp